Імідж сучасного ДНЗ

Організація роботи з колективом за проектом «Імідж сучасного ДНЗ»

 

Імідж — цілеспрямовано  сформований  образ, покликаний  емоційно-психологічно  впливати  на  будь-кого  з  метою  популяризації  або  реклами. Високий імідж є певною гарантією успіху, стабільного, ефективного функціонування, запорукою успішного розвитку сучасного дошкільного навчального закладу, оновлення його стилю та активних комунікацій з  громадськістю.

   У пошуках власного шляху створення позитивного іміджу закладу ми звернулись до проектної діяльності, як ефективного, сучасного засобу інноваційного розвитку. Так було створено проект «Імідж сучасного ДНЗ».

        

Проект містить основні групи завдань:

 • Стратегічні – створення умов та ефективного механізму для поетапного переходу до нового рівня управління освітнім закладом, орієнтованого на інноваційну діяльність та реформування роботи для покращення якості освітніх послуг
 • Тактичні – формування команди висококласних працівників, здатних здійснювати освітній процес на основі інноваційного підходу в умовах жорсткої конкуренції.
 • Оперативні – здійснення пошуку і впровадження сучасних шляхів створення позитивного іміджу ДНЗ через використання PR-технологій та пабліситі.

 

Опис проекту

Сучасне суспільство вимагає від дошкільної освіти не абиякого динамізму та оновлення. Зростаючого значення у формуванні іміджу здобувають відносини з персоналом, що визначають більшість параметрів іміджу ДНЗ: це й підвищення мотивації праці, кваліфікації колективу, забезпечення демократичності у керуванні, розвиток зворотного зв'язку керівництва тощо.

 Як показує практика, більшість керівників освітніх установ стурбовані насамперед підвищенням сьогоднішнього благополуччя, ніж стратегічною ціллю розвитку організації. Тому не завжди ми можемо бачити чітку, цілеспрямовану, комплексну роботу керівників по створенню стійкого сприятливого іміджу дитячого садка, котра є величезним резервом у підвищенні конкурентоздатності, занятті гідного місця в рейтингу кращих дошкільних навчальних закладів. 

Перед нами постала проблема: якими є ефективні шляхи  формування позитивного іміджу  дошкільного навчального закладу в сучасних умовах.

Для вирішення проблеми було конкретизовано наступні завдання:

 1. Ознайомитися з теоретичними основами формування позитивного іміджу ДНЗ.
 2. Дібрати ефективні форми роботи спрямовані на формування корпоративної культури та позитивного іміджу закладу.
 3. Впровадити дібрані форми у практику роботи  дошкільного навчального закладу №19 м. Вінниця

Внаслідок вирішення визначеної проблеми  стане можливим виникнення нових властивостей закладу, так як, гармонізуються зв’язки між учасниками освітнього процесу та соціумом.  Результатом такої діяльності  буде стала корпоративна культура спрямована на  інноваційний розвиток закладу, тобто процес самооновлення в  вигляді появи нових традицій, технологій, продуктів, що суттєво підвищить ефективність його функціонування.

 

Коротка характеристика проекту

Мета проекту:

Пошук ефективних шляхів  формування позитивного іміджу  дошкільного навчального закладу в сучасних умовах що будуть задовольняти не тільки потреби споживачів освітніх послуг, а й вирішувати державні завдання по модернізації освіти, формуванню інтелектуального освітнього простору, рівного доступу до якісної освіти.

Завдання проекту:

 • створення позитивного іміджу ДНЗ на ринку послуг;
 • гармонізація зв’язків між учасниками освітнього процесу та соціумом;
 • формування сталої корпоративної культури спрямованої на  інноваційний розвиток закладу;
 • створення максимально сприятливих умов для активної, повноцінної самореалізації членів колективу, в результаті яких  відбувається їх професійний зріст;
 • стимулювання педагогічних працівників на вищі особисті професійні досягнення, створення ситуації успіху кожному.

 

Педагогічна цінність:  Проблема модернізації дошкільної освіти актуалізує необхідність оновлення змісту освітнього процесу, внесення змін у підходах до управління закладом відповідно до реалій сьогодення. Пріоритетним у діяльності закладів сьогодні є не лише розвиток навчання і виховання обдарованої особистості, здатної самостійно діяти і приймати рішення у динамічних нестандартних ситуаціях, а й постійне зростання професійної майстерності його працівників і, як наслідок, формування позитивного іміджу навчального закладу.

Реєстраційна картка проекту

Назва: «Імідж сучасного ДНЗ»

Тема: «Управлінська діяльність, спрямована на створення позитивного іміджу ДНЗ. Можливості PR-технологій і пабліситі у формуванні позитивного іміджу дошкільного навчального закладу»

Тип проекту: міжпроект

Змістовний напрямок: Управлінська діяльність

 Автор-укладач  проекту:

Харматова Ванда Юріївна, завідуюча

Дошкільний навчальний заклад № 19 «Дивограй»,

вул. Малиновського, 21 т. 67-47-99.

Характеристика проекту:

 •                 За метою проективної діяльності – проект розв’язання проблеми (інформаційно-пошуковий)
 •                 За змістом  –  інтегрований
 •                 За кінцевим результатом  –  практичний
 •                 За кількістю учасників –  колективний
 •                 За тривалістю  –  довготривалий
 •                 База реалізації проекту – Дошкільний навчальний заклад № 19  м. Вінниця
 •                 Учасники проектуколектив, завідуюча ДНЗ №19, громадськість
 •                 Термін реалізації  –  березень 2015  –  червень 2016 року.

    Ресурси:

 •  Матеріально-технічні – оргтехніка, залучення позабюджетних коштів
 • Інформаційні – методична література, періодичні педагогічні видання, інтернетресурси.

 

Анотація

Одним із ключових питань в діяльності освітніх закладів нового типу є проблема управління ними, вдосконалення самого управлінського механізму.

Стійкий позитивний імідж закладу сьогодні можна розглядати як додатковий ресурс управління, ресурс розвитку освітнього закладу. Дошкільний навчальний заклад – це відкрита, пов’язана з багатьма суспільними інститутами система, про яку дедалі частіше говорять як про сферу послуг.

Актуальним в умовах реформування освіти є процес формування іміджу який може бути спрямований не тільки назовні, а й усередину закладу. Від спрямованого всередину іміджу залежить те, якою мірою члени колективу ідентифікуються з ним, а отже, мотиваційні характеристики їхньої діяльності в закладі і ефективність його функціонування та можливості розвитку. Оскільки дошкільний заклад,  зазвичай, має у своєму складі асоційованих членів, причому ступінь асоційованості може бути різною, то межа між варіантами іміджу, спрямованими назовні і всередину організації, не завжди є чіткою.

У ролі асоційованих членів дошкільного навчального закладу виступають батьки вихованців, спонсори, випускники минулих років, представники наступних ланок неперервної освіти, зацікавлені у випускниках цього закладу, тощо. Таким чином внутрішня спрямованість іміджу набуває для дошкільного навчального закладу особливої ваги. Адже його суспільне призначення полягає у позитивній зміні характеристик його основного контингенту - вихованців. У даному випадку особливо значущим є безпосередній виховний вплив спрямованого всередину іміджу закладу. Такий імідж є важливим компонентом системи управління організацією.

Актуальність

В сучасних умовах дошкільна освіта опинилась перед вибором нових пріоритетів.  Кожен керівник і його педагогічний колектив мріють, щоб на їхньому садочку  лежала печатка яскравої індивідуальності, щоб він виділявся серед інших, викликав бажання влаштуватися на роботу чи виховуватися саме в ньому.

Саме тому, провідним напрямом у діяльності закладів мають стати не лише розвиток навчання і виховання обдарованої особистості, здатної самостійно діяти і приймати рішення у динамічних нестандартних ситуаціях, а й постійне зростання професійної майстерності його працівників і, як наслідок, формування позитивного іміджу навчального закладу та забезпечення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг.

Конкурентоспроможна освітня установа - це установа, яка забезпечує стійкий рівень якості освітніх послуг. Коли освітній заклад, пропонує освітні послуги та забезпечує стійкий рівень їх якості, то воно починає працювати над створенням власного іміджу.

Ідея про зв'язок іміджу закладу з її конкурентоспроможністю не є новою. Наукові дослідження свідчать, що головною функцією іміджу є формування позитивного ставлення до кого-небудь або чого-небудь. Якщо позитивне ставлення сформовано, то за ним, як результат впливу соціальних зв'язків, обов'язково підуть довіра  і, у свою чергу, - високі оцінки та впевнений вибір.

SWOT-аналіз сильних і слабких сторін проекту

В основу методології аналізу діяльності дошкільного навчального закладу покладена теорія М.Портера про конкурентоспроможність організації у власній галузі. Процес SWOT-аналізу на основі діяльності дошкільного навчального закладу №51 базується на системі блоків питань, а саме: організація освітньо-виховного процесу, інноваційна діяльність, кадрова політика, управління персоналом, управління маркетингом, фінансування, модернізація матеріально-технічної бази. ( таблиця1.1.)

Таблиця 1.1.

Напрямок діяльності

Потенційні внутрішні переваги

Потенційні внутрішні недоліки

Організація освітньо-виховного процесу

1. Гнучкість, диференціація педагогічного процесу 
2. Високоякісне навчання, виховання дітей дошкільного віку 
3. Висока мотивація освітнього процесу 
4. Чітке календарне, перспективне планування освітньо-виховної роботи

1. Невідповідність науково-методичної бази сучасним стандартам 
2. Недостатній рівень організації фізкультурно-оздоровчої роботи через відсутність спортзалу, низьку оснащеність спортивного майданчика,

малодосвідченість фізрука.

Інноваційна діяльність

1. Активний розвиток на шляху нововведень.
2. Вивчення, впровадження та поширення передового педагогічного досвіду вихователів ДНЗ №19:
- Верстюк М. О. (інтелектуальний розвиток засобами колекціонування);
- Вернигори Ю. А. (формування толерантності засобами казок В. Сухомлинського)

1. Недостатня інноваційна спрямованість освітньо-виховного процесу 
2. Недосконала система саморозвитку педагогів 
3. Відсутність фінансування для широкого впровадження та використання інноваційних технологій, альтернативних методик
4. Низький рівень інформаційно-комунікаційної культури педагогів та вихованців

Кадрова політика, управління персоналом

1. Ефективний менеджмент, перевага демократичного стилю спілкування 
2. Високий рівень професійної компетентності персоналу 
3. Моральна і психологічна згуртованість колективу 
4.  Чіткість в розподілі обов’язків

1. Необхідність в додаткових штатних одиницях  (дієтсестра, хореограф)
2. Недосконале використання кваліметричних методів оцінки якості роботи персоналу

Управління маркетингом

1. Значний попит на додаткові освітні послуги 
2. Позитивний імідж дошкільної установи в місті

1. Відсутність додаткових приміщень  для облаштування кабінетів додаткової освіти

2.Недостатня популяризація діяльності ДНЗ у засобах масової інформації та інформаційних виданнях

Фінансування

1. Позитивні зміни в позабюджетному фінансуванні

1. Нестабільність бюджетного фінансування

Модернізація матеріально-технічної бази

1. Оновлення розвивального середовища в групових кімнатах ДНЗ

1. Недостатнє забезпечення комп’ютерною технікою, технологічним обладнанням, меблями

Таблиця 1.2.

Аналіз сприятливих можливостей та загроз

для дошкільного навчального закладу №19

Можливості

Загрози

1. Високий рівень професійності працівників та якості послуг 
2. Зростання готовності споживачів до отримання платних послуг
3. Задоволення потреб громадян у підготовці дошкільників до навчання в школі в гуртках
4. Підвищення рівня конкурентоспроможності дошкільного закладу

1. Зростання темпів інфляції 
2. Зростання соціально-політичної нестабільності 
3. Зміни в потребах споживачів

 Таблиця 1. 3.

Етапи роботи над проектом

№ п/п

Етап

Зміст діяльності

1

Перед

проектний

Березень-травень,         2015 року

 • визначення професійного рівня працівників ДНЗ;
 • відбір та розробка змісту оновлення ДНЗ;
 • постановка мети, прогнозування результатів.

2

Робочий  Червень-серпень, 2015 року

 • створення творчих груп з висококваліфікованих і творчих фахівців, діяльність яких спрямована на локальну апробацію PR- технологій;
  • розробка заходів;
  • визначення джерел інформації;
  • створення матеріальних та соціальних умов
  • розподіл завдань.

3

Реалізаційний

Вересень, 2015 року - травень, 2016 року

 • складання плану реалізації проекту;
 • збір інформації, формування банку даних форм PR-технологій і пабліситі;
 • проведення запланованих заходів;

 

 

 

Підсумковий

Червень 2016 року

 • обробка інформаційно - аналітичних матеріалів
 • аналіз впливу впровадження проекту на розвиток ДНЗ, формулювання висновків;
 • рекламування досвіду на міських і обласних заходах;

 

Таблиця 1. 3.

План реалізації проекту

№ п/п

Заходи

Термін

Виконавці

Прогнозовані результати

 

       

 

Передпроектний етап

1

Анкетування працівників:

-          вхідне;

 

 

Травень, 2015 року

Зав ДНЗ

Визначення розуміння педагогами поняття сучасний освітній заклад, виявлення їх готовності до інноваційної діяльності.

2

Професійне тестування різних категорій працівників

Червень,  2015року

 

Керівники структурних підрозділів

Визначення професійного рівня з метою надання рекомендацій по самовдосконаленню та самоосвіті

3

·         Розробка фокус-груп

 

·         Анкетування батьків, працівників на тему «Щоб я змінила (-в) в нашому садку»

 

·         Вивчення дитячих малюнків  «Моя вихователька схожа на…»

 

Травень-червень 2015 року

Зав ДНЗ

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

-//-

Вивчення громадської думки про заклад

4

Динамічна  група «Сучасні шляхи розвитку дошкільного навчального закладу»

Червень 2015 року

Керівник групи

Розробка змісту та форм оновлення ДНЗ

 

Робочий етап

1

Видача наказу та призначення відповідального за зв’язки з громадськістю

Серпень 2015

Зав ДНЗ

Конкретизувати обов’язки

2

Видача наказу та створення динамічної групи «Адміністрування сайту ДНЗ»

Серпень 2015

Зав ДНЗ

Виробити чіткий алгоритм своєчасного адміністрування сайту

3

Створення редколегії друкованого видання «Колоскові новини»

Серпень 2015

Вихователь-методист

Систематичне інформування батьківської громади про новини закладу

 

 

       

4

Педагогічна рада: «Педагогічна творчість як засіб розвитку ДНЗ»

Жовтень, 2015 року

Завідуюча ДНЗ

Стимулювання педагогів до творчого підходу у інноваційному розвитку ДНЗ

5

Семінар «Використання PR- технологій у створенні позитивного іміджу ДНЗ»

Лютий, 2015 року

 

Завідуюча ДНЗ

Формування навичок та вмінь спілкування з соціумом та просування власного бренду

6

Створення медіа-карти

Вересень 2015 року

Вихователь-методист

Вивчення бази  даних  ЗМІ. Визначення тих з якими можлива подальша співпраця.

 

Реалізаційний етап

1

Робота «Педагогічної вітальні»

Упродовж 2015-2016 навч. року

Вихователь-методист

 

Рекламування та розповсюдження кращого досвіду роботи педагогів закладу.

Творча самореалізація педагогів

2

Проведення конкурсу «Кращий за професією» серед різних категорій працівників

Упродовж року

Завідуюча,

ПК

Підвищення престижу професії, самореалізація працівників

3

Випуск «Методичного бюлетеню»

Упродовж 2015-2016 навч. року

Рада методичного кабінету

Інформування, здійснення мотивації педагогів до інноваційної діяльності

4

Практикум  «Дресс-код працівника освітнього закладу»

Листопад 2015 року

Вихователь-методист

Вироблення єдиного стилю у зовнішньому вигляді працівників ДНЗ

5

Впровадження в освітній процес інноваційних технологій та новітніх методик

Упродовж 2015-2016 навч. року

Педагоги закладу

Інноваційний розвиток, оновлення змісту освіти дошкільників через застосування сучасних методів освітнього процесу

6

Вивчення позитивного досвіду роботи педагогів закладу та затвердження його методичною радою

Упродовж 2015-2016 навч. року

Методична рада

Популяризація досвіду роботи. Мотивація колективу до саморозвитку.

7

Робота динамічної групи «Адміністрування сайту ДНЗ»

Упродовж року, за графіком

Керівник групи

Своєчасне інформування громадськості про життя закладу.

8

Робота сайту ДНЗ

Упродовж року

Відповідальна особа за зв’язки з громадськістю

Створення єдиної інформаційної мережі ДНЗ. Зв’язок з громадськістю.

9

Видання альманаху «Переливи Дивограю»

1 раз на квартал

Редколегія

Ознайомлення  громадськості з творчими працівниками та вихованцями закладу та їх досягненнями

9

 Облаштування квітників  Квітень-серпень  Завгосп   Створення сприятливого дизайну території закладу

10

День відкритих дверей

1 раз на квартал

 

Завідуюча ДНЗ

Відкритість для громадськості. Демонстрація системи роботи закладу з різних напрямків

11

Проведення батьківських зборів

За річним планом роботи

 

Завідуюча ДНЗ

Формування позитивного іміджу серед батьків

12

Прес-конференція:

«Розвиток інтелектуально-  творчих здібностей дошкільників»

«Оздоровлення дошкільнят влітку»

 

Січень

 

 

Червень

2015 року

Відповідальна особа за зв’язки з громадськістю

Реклама освітніх послуг, що надаються закладом з основних напрямків діяльності

13

Вебінар «Готуємося до школи разом»

1 раз на квартал

Вихователь-методист

Сприяння позитивному іміджу ДНЗ з проблеми підготовки дітей до шкільного навчання. Відслідковування споживацького індикатору.

14

Круглий стіл «Дитячий садок – школа. Наступність у роботі»

Березень 2015 року

Завідуюча ДНЗ

15

Конкурс на кращий логотип  та слоган ДНЗ

Березень 2015 року

Завідуюча ДНЗ

Створення фірмового знаку

16

Започаткування літопису ДНЗ

Вересень 2015 року

Вихователь-методист

Акумуляція відгуків про заклад у збірці

17

Виготовлення бейджів з логотипом ДНЗ для усіх працівників

Жовтень 2015 року

Завідуюча ДНЗ

Створення власної зовнішньої атрибутики

18

Виготовлення візитівок закладу

Жовтень 2015 року

Завідуюча ДНЗ

 

19

Друк  матеріалів з досвіду роботи ДНЗ в пресі

 

Упродовж року

Відповідальна особа за зв’язки з громадськістю

Популяризація досвіду роботи. Інформування громадськості про роботу закладу.

20

Участь у виховних та методичних заходах різного рівня

Упродовж року

Завідуюча ДНЗ, Вихователь-методист

Згуртування колективу навколо єдиної мети задля досягнення результату. Позиціонування закладу як конкурентоспроможного у професійній сфері.

21

Участь у Національних та всеукраїнських виставках та конкурсах

 

Завідуюча ДНЗ

Популяризація закладу на Всеукраїнському рівні.

22

Звітування завідуючої перед громадськістю та колективом про наслідки роботи за рік

 

Завідуюча ДНЗ

Встановлення довірливих взаємозв’язків з соціумом

23

Анкетування батьків, працівників на тему «Імідж ДНЗ»

 

 

Завідуюча ДНЗ

Корекція іміджевої політики ДНЗ

24

 Педагогічна рада "Імідж сучасного ДНЗ" Лютий 2015  Завідуюча ДНЗ Вироблення іміджевої політики ДНЗ

Підсумковий етап

1

Вивчення результатів анкетування

Червень 2016 року

 

Аналіз впливу впровадження проекту на розвиток ДНЗ, формулювання висновків

2

Вироблення практичних рекомендацій щодо подальшого зміцнення іміджу ДНЗ.

Липень 2016року

 

Сприяння іміджу ДНЗ

3

Виготовлення посібника

Червень-серпень, 2016 року

Харматова В.Ю.

Пропаганда досвіду роботи по створенню позитивного іміджу серед педагогічного загалу.

 

         Реалізація представленого плану забезпечить вирішення завдання формування позитивного іміджу  дошкільного навчального закладу в сучасних умовах що будуть задовольняти не тільки потреби споживачів освітніх послуг, а й вирішувати державні завдання по модернізації освіти, формуванню інтелектуального освітнього простору, рівного доступу до якісної освіти, налаштування їх на інноваційний вектор розвитку.

Чітке визначення у плані структури та системи науково-методичного супроводу створення іміджу ДНЗ дозволить зробити процес його формування у колективі керованим.

Прогнозовані результати

 • Створення умов та ефективного механізму для переходу до нового рівня освітнього процесу, орієнтованого на інноваційну діяльність.
 • Формування команди висококласних працівників, здатних здійснювати освітній процес на основі сучасних вимог.
 • Створення сприятливого мікроклімату в педагогічному колективі.
 • Вироблення єдиного педагогічного кредо, позиції, загальних цінностей, ритуалів, традицій у освітній діяльності закладу.
 • Активізація сучасних форм взаємодії з громадськістю.
 • Впровадження сучасних PR-технологій і пабліситі у практику роботи ДНЗ.
 • Зміцнення позицій ДНЗ на ринку освітніх послуг.